تجهیز گاما

  • name نام شرکت: تجهیز گاما
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • شیمی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: