بازرگانی آوازه

  • name نام شرکت: بازرگانی آوازه
  • type نوع شرکت: وارداتی
  • type زمینه فعالیت:
    • ماشین آلات ، تجهیزات و ملزومات عام صنایع
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: