گروه بازرگانی سمیع ( نمایندگی تکنوتل )

  • name نام شرکت: گروه بازرگانی سمیع ( نمایندگی تکنوتل )
  • type نوع شرکت: وارداتی
  • type زمینه فعالیت:
    • تلفن و گوشی موبایل
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: