مجتمع تخصصی مهندسی علوم و صنایع غذایی ایران

  • name نام شرکت: مجتمع تخصصی مهندسی علوم و صنایع غذایی ایران
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • خدمات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: خدمات آموزش ، آزمایشگاه مواد غذایی همکار اداره استاندارد و اداره نظارت ، مشاوره مهندسی،واحد R&D