میکرو میلک

  • name نام شرکت: میکرو میلک
  • type نوع شرکت: وارداتی
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    شرکت میکرومیلک ایتالیا ،در زمینه تولید وبازاریابی انواع استارتربه صورت مستقیم و بالک ، انزیم های لاکتیکی، نگهدارنده های لبنی مجاز از سال1383 به صورت تحقیقاتی و از سال 1386به صورت عملی در ایران و از سال 2004 تا کنون در ایتالیا به صورت تخصصی فعالیت دارد . تهیه محصولات غذایی با کیفیت یکنواخت ،مناسب با استفاده از محصولات ما هدف اصلی و مهم شرکت میکرومیلک می باشد و این به واسطه تخصص و تجربه متخصصان ما در زمینه تولید مواد غذایی ،تکنولوژی و دانش تخمیر ،میکروبیولوژی و انزیم شناسی می باشد