صنایع روشنایی بهجو

  • name نام شرکت: صنایع روشنایی بهجو
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • چراغ و روشنایی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: