استودیو عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

  • name نام شرکت: استودیو عکاسی صنعتی و تبلیغاتی
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • چاپ ، بسته بندی و تبلیغات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: