الماس رنگ

  • name نام شرکت: الماس رنگ
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • شیمی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    تولید کننده انواع کلیر ضدخش، هاردنر سریع خشک و محو کننده لبه رنگ