توسکا

  • name نام شرکت: توسکا
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • کامپیوتر
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: