مبنا سنج تابان

  • name نام شرکت: مبنا سنج تابان
  • type نوع شرکت: وارداتی
  • type زمینه فعالیت:
    • اندازه گیری و ابزار دقیق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: شرکت مبنا سنج تابان توانایی ارائه انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری ابعادی، سختی‌سنج و همچنین اسکنرهای سه‌بعدی را به همه فعالان عرصه تولید و صنعت دارد: ã دستگاه پروفایل پروژکتور (سایه‌نگار – شادوگراف) ã دستگاه اندازه‌گیری تصویری (VMM-VMS) ã مولتی‌سنسور (دستگاه اندازه‌گیری تصویری-تماسی) ã اسکنرهای سه‌بعدی (مدلینگ) ã دستگاه اندازه‌گیری سه‌بعدی (CMM) ã دستگاه اندازه‌گیری دقیق طول (کالیبراتور طول) (DMS-ULM) ã انواع ابزارهای اندازه‌گیری همچنین در زمینه‌ سختی‌سنجی: ã دستگاه‌های سختی‌سنج راکول، برینل، ویکرز و میکروویکرز ã انواع تست‌بلوک‌های مرجع سختی ã انواع لوازم جانبی سختی‌سنجی