گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور

  • name نام شرکت: گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور
  • type نوع شرکت: تولیدی | صادراتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • پوشاک و نساجی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: