توری بافان پاسادگاد

  • name نام شرکت: توری بافان پاسادگاد
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • ابزار و یراق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: