بهینه سازان توان(بستکو)

  • name نام شرکت: بهینه سازان توان(بستکو)
  • type نوع شرکت: تولیدی | وارداتی | خدماتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • الکترونیک و برق
    • اندازه گیری و ابزار دقیق
  • reg_number شماره ثبت: 153760
  • description توضیحات: