صنایع آبزیان نیل پارس

  • name نام شرکت: صنایع آبزیان نیل پارس
  • type نوع شرکت: وارداتی
  • type زمینه فعالیت:
    • کشاورزی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: