اجاره غلطک کسری

  • name نام شرکت: اجاره غلطک کسری
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • ماشین آلات ، تجهیزات و ملزومات عام صنایع
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: