آی ار تحریر

  • name نام شرکت: آی ار تحریر
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • لوازم التحریر ، آموزشی و انتشارات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    توزیع کاغذ، زونکن، کارتریج، لوازم تحریراداری، مدرسه ای، مهد کودکی و.