بیمه سرمد نمایندگی ساوه کد 1174

  • name نام شرکت: بیمه سرمد نمایندگی ساوه کد 1174
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • خدمات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: این بیمه تازه تاسیس بوده ولی در حال حاضر با بیمه های با سابقه بالا رقابت دارد و به خوبی توانسته ظاهر شود هم چنین پشتوانه محکمی چون بانک صادرات وبانک شهر دارد