شرکت خودساز / خرید و فروش ماشین آلات صنعتی

  • name نام شرکت: شرکت خودساز / خرید و فروش ماشین آلات صنعتی
  • type نوع شرکت:
  • type زمینه فعالیت:
    • ماشین آلات ، تجهیزات و ملزومات عام صنایع
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: