پخش چوب حسن پور

  • name نام شرکت: پخش چوب حسن پور
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • چوب و الوار
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: