ستارگان پایتخت/ورزشی

  • name نام شرکت: ستارگان پایتخت/ورزشی
  • type نوع شرکت:
  • type زمینه فعالیت:
    • ورزش
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: