بازرگانی مسعود

  • name نام شرکت: بازرگانی مسعود
  • type نوع شرکت: وارداتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • ورزش
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    لوازم ورزشی مسعود، وارد کننده و توزیع کننده لوازم ورزشی برند های دانلوپ، اسلازینجر، ادل گرس، فیفا و توپ های ورزشی مدیسنبال می باشد.