عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ماهشهر

  • name نام شرکت: عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ماهشهر
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • خدمات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: