خریدو فروش پسته و بادام

  • name نام شرکت: خریدو فروش پسته و بادام
  • type نوع شرکت:
  • type زمینه فعالیت:
    • کشاورزی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: