پخش پوشاک ترک

  • name نام شرکت: پخش پوشاک ترک
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • پوشاک و نساجی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: