پویا سیستم

  • name نام شرکت: پویا سیستم
  • type نوع شرکت: وارداتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • الکترونیک و برق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: