پی ال سی/ آرم

  • name نام شرکت: پی ال سی/ آرم
  • type نوع شرکت: تولیدی | خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • الکترونیک و برق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: