کانون تبلیغاتی هنرنو

  • name نام شرکت: کانون تبلیغاتی هنرنو
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • چاپ ، بسته بندی و تبلیغات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: