شوینده حسینی

  • name نام شرکت: شوینده حسینی
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • لوازم خانگی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    گروه حسینی در زمینه پخش و توزیع انواع شوینده و محصولات بهداشتی فعالیت مینمایند