پشتیبانی صنایع دیار شرق

  • name نام شرکت: پشتیبانی صنایع دیار شرق
  • type نوع شرکت: صادراتی
  • type زمینه فعالیت:
    • نفت ، گاز و پتروشیمی
  • reg_number شماره ثبت: 17522
  • description توضیحات: