محصولات چرمی نجفی

  • name نام شرکت: محصولات چرمی نجفی
  • type نوع شرکت: تولیدی | خدماتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • هدیه ، صنایع دستی و فرش
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: