صادراتی حساس

  • name نام شرکت: صادراتی حساس
  • type نوع شرکت: صادراتی
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
    • کشاورزی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: