مجتمع کشت و صنعت سبز دشت طارم

  • name نام شرکت: مجتمع کشت و صنعت سبز دشت طارم
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: کنسرو زیتون روغن زیتون و ترشیجات