متین

  • name نام شرکت: متین
  • type نوع شرکت: تولیدی | خدماتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • تفریح ، سرگرمی و اسباب بازی
    • مبلمان و اثاثیه
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: