فرصاد

  • name نام شرکت: فرصاد
  • type نوع شرکت: تولیدی | وارداتی
  • type زمینه فعالیت:
    • چاپ ، بسته بندی و تبلیغات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: