داده پردازان ایتوک

  • name نام شرکت: داده پردازان ایتوک
  • type نوع شرکت: وارداتی | خدماتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • مخابرات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: