کشبافی و قیطان بافی ایرانا(نویدی)

  • name نام شرکت: کشبافی و قیطان بافی ایرانا(نویدی)
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • کفش و کفاشی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: