صنایع الکترونیک پارسه

  • name نام شرکت: صنایع الکترونیک پارسه
  • type نوع شرکت: تولیدی | خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • پوشاک و نساجی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: