ثبت مدیران

  • name نام شرکت: ثبت مدیران
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • خدمات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    ثبت شرکت به مجموعه اقداماتی گفته می شود که طی آن یک شرکت اعم از تجاری یا غیرتجاری به ثبت رسیده و به رسمیت شناخته می شود. در ثبت هر کدام از شرکت ها مدارکی مورد نیاز است که تا حدودی با بقیه متفاوت است اما در حالت کلی یک روند را می پیمایند. فرم ثبت شرکت باید به امضاء موسسین یا همه شرکاء شرکت رسیده و در صورت نیاز جهت کسب مجوز از مراجع اقدامات لازم بعمل آید. در نهایت یک نسخه تسلیم روزنامه رسمی و دیگری تسلیم اداره کل ثبت شرکت ها خواهد شد. با ثبت شرکت مدیران همراه باشید.