تولید و پخش عمده سرب پرده

  • name نام شرکت: تولید و پخش عمده سرب پرده
  • type نوع شرکت: تولیدی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • ابزار و یراق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: