تعاونی تولیدی صنایع دستی نقشینه بافت تربت جام

  • name نام شرکت: تعاونی تولیدی صنایع دستی نقشینه بافت تربت جام
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • هدیه ، صنایع دستی و فرش
  • reg_number شماره ثبت: 1208
  • description توضیحات: