صنایع تولیدی ورزشی عابدینی

  • name نام شرکت: صنایع تولیدی ورزشی عابدینی
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • ورزش
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: