کانا (کاسپین نانو آزما)

  • name نام شرکت: کانا (کاسپین نانو آزما)
  • type نوع شرکت: وارداتی | صادراتی
  • type زمینه فعالیت:
    • معدن و متالوژی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: