نهاده های دام و طیور پارس

  • name نام شرکت: نهاده های دام و طیور پارس
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • کشاورزی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: