تعاونی بنیان سلامت پاسارگاد

  • name نام شرکت: تعاونی بنیان سلامت پاسارگاد
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • بهداشت و پزشکی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: شرکت تعاونی خدمات دندانپزشکی بنیان سلامت پاسارگاد ارائه دهنده کلیه خدمات دندانپزشکی با ۷۰% تخفیف