هنرستان هوانوردی مجمع صنعت

  • name نام شرکت: هنرستان هوانوردی مجمع صنعت
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • لوازم التحریر ، آموزشی و انتشارات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: