پارس نوین

 • name نام شرکت: پارس نوین
 • type نوع شرکت: تولیدی
 • type زمینه فعالیت:
  • چراغ و روشنایی
  • حمل و نقل و خودرو
  • لوازم خانگی
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات: