گروه بایرپل فناور- آزمایشگاه تخصصی ویرومد

  • name نام شرکت: گروه بایرپل فناور- آزمایشگاه تخصصی ویرومد
  • type نوع شرکت: تولیدی | خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • بهداشت و پزشکی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: