آبین

  • name نام شرکت: آبین
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    تولید کننده کنسانتره میوه، شهد خرما، شهد عسلی خرما