ستاک

  • name نام شرکت: ستاک
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • ماشین آلات ، تجهیزات و ملزومات عام صنایع
  • reg_number شماره ثبت: 17071
  • description توضیحات: