صنایع چوب مجلسی

  • name نام شرکت: صنایع چوب مجلسی
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • مبلمان و اثاثیه
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: ارائه دهنده آخرین سبک های مبلمان با جدید ترین رنگ ها و پارچه مبلی و رو مبلی، جهت بازار صادرات بر حسب فرهنگ و سلیقه بازار هدف، وارد کننده به صورت پخش در سراسر کشور ، آخرین مدل مبلمان و سرویس خواب منزل